سامانه ثبت ناممحورهای اصلی همایش

محور اصلی 
بیو شیمی معدنی
شیمی صنایع معدنی
فتو شیمی معدنی
پلیمر های معدنی
شیمی فرامولکولی
الکتروشیمی ترکیبات معدنی
شیمی سبز
نانوشیمی
سنتز و شناسایی ترکیبات معدنی
طیف سنجی ترکیبات معدنی
سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی
شیمی نظری و محاسباتی ترکیبات معدنی
شیمی آلی فلزی
شیمی معدنی
شیمی فیزیک
شیمی تجزیه
شیمی کاربردی
نانو تکنولوژی
شیمی هسته ای
شیمی کاتالیست
شیمی پلیمر
بیو شیمی
شیمی صنایع غذایی
تصفیه آب
کاربرد روش های محاسباتی در شیمی
آشنایی با نانو ساختار ها
روش های سنتز و شناسایی نانو ساختار ها
کاربرد فناوری نانو
نانو و صنعت
تجاری سازی و مالکیت فکری
آموزش در شیمی
فیتو شیمی
کاربرد شیمی در محیط زیست
کاربرد شیمی در صنایع غذایی
شیمی دارویی
خوردگی
نفت ، گاز و پتروشیمی
نوآوری ابداعات و اختراعات

محورهای فرعی همایش
محور فرعیمحور اصلی 
بیوشیمی معدنیبیو شیمی معدنی
شیمی صنایع معدنیشیمی صنایع معدنی
فتو شیمی معدنیفتو شیمی معدنی
پلیمرهای معدنیپلیمر های معدنی
شیمی فرامولکولیشیمی فرامولکولی
الکتروشیمی ترکیبات معدنیالکتروشیمی ترکیبات معدنی
شیمی سبزشیمی سبز
نانوشیمینانوشیمی
سنتز و شناسایی ترکیبات معدنیسنتز و شناسایی ترکیبات معدنی
طیف سنجی ترکیبات معدنیطیف سنجی ترکیبات معدنی
سینتیک و مکانیسم واکنش های معدنیسینتیک و مکانیسم واکنش های معدنی
شیمی نظری و محاسباتی ترکیبات معدنیشیمی نظری و محاسباتی ترکیبات معدنی
شیمی آلی فلزیشیمی آلی فلزی
شیمی معدنیشیمی معدنی
شیمی فیزیکشیمی فیزیک
شیمی تجزیهشیمی تجزیه
شیمی کاربردیشیمی کاربردی
نانوتکنولوژینانو تکنولوژی
شیمی هسته ایشیمی هسته ای
شیمی کاتالیستشیمی کاتالیست
شیمی پلیمرشیمی پلیمر
بیو شیمیبیو شیمی
شیمی صنایع غذاییشیمی صنایع غذایی
تصفیه آبتصفیه آب
کاربرد روش های محاسباتی در شیمیکاربرد روش های محاسباتی در شیمی
آشنایی با نانو ساختار هاآشنایی با نانو ساختار ها
روش های سنتز و شناسایی نانو ساختار هاروش های سنتز و شناسایی نانو ساختار ها
کاربرد فناوری نانوکاربرد فناوری نانو
نانو و صنعتنانو و صنعت
تجاری سازی و مالکیت فکریتجاری سازی و مالکیت فکری
آموزش در شیمیآموزش در شیمی
فیتو شیمیفیتو شیمی
کاربرد شیمی در محیط زیستکاربرد شیمی در محیط زیست
کاربرد شیمی در صنایع غذاییکاربرد شیمی در صنایع غذایی
شیمی داروییشیمی دارویی
خوردگیخوردگی
نفت ، گاز و پتروشیمینفت ، گاز و پتروشیمی
نوآوری ابداعات و اختراعاتنوآوری ابداعات و اختراعات


مجلات حامی

تماس با دبیرخانه

 

02133699094 

09193519331

 

02189786524

conf.ntpco[at]gmail.com

مرکز همایش